Privacy Policy
GDPR: Privacyverklaring

Algemeen 

Duikclub Guy Serville vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duikclub Guy Serville vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Als Duikclub Guy Serville  vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Duikclub Guy Serville vzw – Dahlialaan 38 – 8670 KOKSIJDE – in**@gu*********.be. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Duikclub Guy Serville vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond) 
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van de opleidingen en clubactiviteiten

o Clubadministratie (gerechtvaardigd belang) 

o Sportieve administratie in het kader reizen/weekends/duikuitstappen

o Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s en filmpjes(gerechtvaardigd belang) 

o Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang) 

 • Het voeren van een boekhouding (wettelijke verplichting) 
 • Vrijwilligerswerking (contractuele grond) 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen: 

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam 
 • Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres 
 • Rijksregisternummer, id-kaart nr 
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer,…) 
 • Sportieve gegevens (brevet) 
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames,…) 
 • Toegangsrechten tot onze faciliteiten 
 • Medische fiche

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

 • Het verwerven van subsidies  
 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) 
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzekeren van onze leden via de federatie
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: 

 • De federatie

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé- contactgegevens (voor ouderlijke toestemming) 

Bewaartermijn 

Duikclub Guy Serville vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. 

Duikclub Guy Serville vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden tot zolang de persoon aangeeft dat deze moeten geschrapt worden. 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Enkel bepaalde personen kunnen aan de gegevens (bestuur)
 • De gegevens zijn met firewall beveiligd en staan op een externe sever (Cloud)
 • Alle personen die namens Duikclub Guy Serville vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;   
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij indien nodig; 
 • Onze medewerkers in het bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan het bestuur wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. 

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35
1000 Brussel
co********@pr***************.be 

Wijziging privacyverklaring

Duikclub Guy Serville vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 03/03/2024.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.